آموزش اپراتوری و تکنسینی جایگاه های CNG

آموزش تئوری و عملی

برگزاریی دوره های اوپراتوری و تکنسینی جایگاه هایCNG