تجهیزات جایگاه CNG

اﻳﺴﺘﮕﺎه CNG در اﺻﻄﻼح ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪاي ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪاﻳﻦ،ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي ﺗﺮاﻛﻢﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻو اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدرروﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه CNG ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ، ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 

گاز ورودی پس از عبور از ايستگاه گاز ( ميترينگ ) وارد دراير می شود. ولی قبل از دراير يک شيروجود دارد که جهت قطع گازی که به درایر فرستاده می شود استفاده  می گردد .


گاز پس از وارد شدن به دراير ابتدا وارد فيلتر ورودی دراير شده و سپس وارد يکی از برجهای رطوبت گیر دراير می شود ، گاز پس از عبور از اين برج خشک شده و رطوبت آن توسط (Molecular Sieve)گرفته می شود و در آخر پس از عبور از فيلتر خروجی ، از دراير خارج شده و وارد کمپرسور می شود.


گاز خشک شده توسط دراير پس از عبور از فيلتر ورودی کمپرسور از يک لوله لرزه گير عبور کرده و بعد از گذشتن از شير پنوماتيکی (Actuator valve) ورودی کمپرسور، وارد سيلندر مرحله اول می شود. پس از فشرده سازی در مرحله اول ، گاز وارد مبدل حرارتی مرحله اول شده و بعد از خنک شدن وارد سيلندر مرحله دوم می شود و برای دومين بار فشار گاز افزايش می يابد. گاز فشرده و داغ شده وارد مبدل حرارتی مرحله دوم شده و پس از خنک شدن وارد مرحله آخر فشرده سازی می شود(درکمپرسورهای ٣ مرحله ای) . گاز در سيلندر مرحله سوم نيز فشرده شده و بعد از خنک شدن در مبدل حرارتی مرحله آخر وارد جداکننده (Separator) می شود تا روغن يا آب موجود در آن گرفته شود. گاز خارج شده از جداکننده وسيله تيوب خروجی کمپرسور به تابلو الويت بندی ( Priority Panel ) می رسد.

Priority Panel ﮔﺎز را ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﺑﺸﺎري منتقل میکند.

 ﻣﺨازن ذخیره ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ سبد مخزن با حجم های متفاوت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME می باشد .به ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از  5 ﻣﺨﺰن  برای سبد کم(LOW)  و از 4 مخزن برای سبدمتوسط(Medium) واز 3 مخزن برای سبد ﺑﺎﻻ (High)  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ"50%، 30%، 20% ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎديﺧﻮدرو  ﺑﻪ ﻛﺎر رود. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ توزیع کننده اﺑﺘﺪا ﺧﻮدرو را از مجموعه مخازن کم(LOW) ﭘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﺗﻌﺪادآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﺨﺎزن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ذﺧﻴﺮه ﮔﺎز ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦﺳﺮﻳﻊ ﮔﺎز در ﻣﻮاﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎلﮔﺎز ﺑﻪ ﺧﻮررو در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. ﺑﺎ وﺟﻮداﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﺎن کارکردن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮانﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺨاﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزيﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺳﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻤﻮدن را در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﻦ ﺧﻮدروﻫﺎﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺪادﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦﺷﺪن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر واﺳﺘﻬﻼكﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮدروﻫﺎ (در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ) ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻛﻪ ﺣﺠﻢ و ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻮبﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

گاز ذخيره شده درمخازن توسط ٣ خط به توزيع کننده(Dispenser) فرستاده می شود و پس از وصل نازل به خودرو و توسط اپراتور، سوخت گيری آغاز شده و گاز بعد عبور از ديسپنسر وارد مخزن start فشار دادن دکمه خودرو می شود.


ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز (ﻓﻠﻮ ﻣﺘﺮ) ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﮔﺎزي ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﻮدرو وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ" در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲکند ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ سوخت گیری از ﻣﺨﺰن LOW ﺑﻪ ﻣﺨﺰن Medium و ﺳﭙﺲﻣﺨﺰن High اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد. 

ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل باز و بسته کردن مسیر ها ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ وﻳﺎ ﺑﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ درﺻﻮرت  اﺳﺘﻔﺎده  از  ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻚ،  ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر  ﻫﻮاﻳﻲ  ﺑﻪ  ﻫﻤﺮاه  ﭘﻨﻞ ﻧﻴﺰ  دراﻳﺴﺘﮕﺎه  در  ﻧﻈﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دراﻳﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﻢ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻮاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺸﻚ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در مسير گاز از هنگام ورود به دراير تا هنگام خروج از مخازن، در نقاط مختلف  شيرهای اطمينان وجود دارد تا در  صورت افزايش فشار، فشار اضافی را تخليه و ونت کنند.
همچنين در داخل هر يک از کانوپی های دراير و کمپرسور ٣ سنسور هشدار دهنده مجزا وجوددارد که در صورت نشتی گاز يا افزايش بيش از حد دمای کانوپی و يا وجود آتش در سيستم باعث قطع فعاليت تجهيزات شده و سيستم هشدار دهنده را فعال می کنند.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﻲ CNG ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻄﻊ اﺿﻄﺮاري (ESD) در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﻄﺮ ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎزدن اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮراﻳﻤﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده و از اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي (ESD) درﺗﻤﺎم ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، دراﻳﺮ، ﭘﻨﻞ ﻛﻨﺘﺮل،ﭘﻨﻞ ﻗﺪرت وساختمان اداری وﺟﻮددارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﻤﻬﺎﻳﻲﺑﺮايﻛﻨﺘﺮل  ﺳﻴﺴﺘﻢ PLC اﺻﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.