انواع سوخت گیری CNG

سوخت گيري خودروهاي گازسوز
براي پر كردن مخازن گاز خودروهاي گاز سوز تا فشار 200 بار، لازم است تكنولوژي مناسبي درطراحي و احداث CNG نظر گرفته شود. به همين منظور جايگاه هاي ويژه اي براي سوخت گيري احداث مي شوند.
براي سوخت گيري خودروهاي گازسوز روش هاي مختلفي وجود دارد كه در ادامه بطور مختصرمورد بررسي قرار مي گيرند.

سوخت گيري كند (Slow Fill) :

در اين روش گاز طبيعي فشرده بطور مستقيم ازكمپرسور به خودرو تحويل مي شود و براي پاركينگ هاي خصوصي و همچنين خودروهايي كه زمان كافي براي سوخت گيري دارند ( 5 الي9 ساعت) مناسب است.
بمنظور افزايش سهولت در امر سوخت گيري خودروها، سيستم هاي سوخت گيري خانگي نيز طراحي و توليد شده اند كه قادر هستند خودروها را در طول شب و در حالي كه در پاركينگ قرار دارند سوخت رساني نمايند. اين سيستم ها نيز از روش سوخت گيري كند استفاده مي كنند.

  سوخت گيري سريع (Fast Fill):

در اين روش، گاز طبيعي فشرده شده توسط كمپرسور در يك مجموعه از مخازن بهم پيوسته مخازن ذخيره يا (Cascade Storage) ذخيره مي شود و از اين طريق به توزيع كننده منتقل شده  و به خودرو تزريق مي شود. در اين روش، ترتيب پر شدن مخازن ذخيره و همچنين تزريق گاز به خودرو به نحوي كنترل و انجام مي شود كه زمان لازم براي سوخت گيري خودرو به 3 الي 5 دقيقه كاهش يابد. بعلت كوتاه بودن زمان پرشدن مخزن خودرو، در جايگاه هاي عمومي عمدتا از اين روش استفاده مي شود.
در برخي از جايگاه ها، سوخت گيري به هر دو روش كند و سريع صورت مي گيرد، بگونه اي كه بخشي از جايگاه براي سوخت گيري سريع خودروها و بخشي نيز براي سوخت گيري بصورت كند.

روش مادر- دختر (Mother-Daughter):

اين روش در واقع راه حلي است براي گازرساني به مناطقي كه داراي خط لوله گاز نيستند. در اين روش گاز در جايگاهي كه داراي انشعاب گاز لوله كشي مي باشد، در مخازن تعبيه شده بر روي يك تريلر ذخيره مي شود. سپس اين تريلر گاز را به منطقه اي كه داراي خط لوله گاز نيست منتقل مي كند و در آنجا توسط تجهيزات در نظر گرفته شده به خودروها تزريق مي شود. در اين روش اصطلاحاً به ايستگاه هاي تأمين كنندة گاز طبيعي فشرده، ايستگاه مادر و به ايستگاه هاي سرويس گيرنده كه داراي خط لوله گاز نيستند، ايستگاه دختر اطلاق مي گردد. 


 بطور كلي ايستگاه هاي سوخت گيري داراي تجهيزات اصلي زير هستند كه در شكل زیر به طور شماتيك نشان داده شده اند:

  1. خشك كن : به منظور كاهش رطوبت موجود در گاز طبيعي از خشك كن استفاده مي شود.
  2. كمپرسور : وظيفة فشرده كردن گاز طبيعي تا فشار 250 بار را بر عهده دارد .
  3. سیستم خنک کننده:گاز طبيعي پس از فشرده شدن بسیار گرم میشود و قبل از انتقال به مخازن ذخیره توسط جریان آب یا هوا گرمای خود را ازدست میدهد و سپس وارد مخازن ذخیره میشود.
  4. مخازن ذخيره: گاز طبيعي پس از فشرده شدن توسط كمپرسور در اين مخازن نگهداري مي شود .
  5. كنترل كننده ها: اين سيستم ها وظيفه كنترل نحوه و ترتيب ذخيره سازي و تزريق گاز به خودرو را بر عهده دارند .
  6. واحد توزيع كننده(Dispenser): از اين دستگاه براي سوخت رساني به خودرو استفاده مي شود كه شامل دستگاه اندازه گيري گاز مصرفي، نمايشگر قيمت، شلنگ ها و نازل هاي سوخت گيري مي باشد.